0931/833443345.1410638
Mese

gennaio 2024

𝗥𝗔𝗖𝗖𝗢𝗟𝗧𝗔 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜 “𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗚𝗡𝗜 𝗠𝗘𝗭𝗭𝗢” 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗥𝗔𝗚𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗢.

𝗥𝗔𝗖𝗖𝗢𝗟𝗧𝗔 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜 “𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗚𝗡𝗜 𝗠𝗘𝗭𝗭𝗢” 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗥𝗔𝗚𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗢. 10.000 𝗠𝗜𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗧𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 𝗮𝗴𝗹𝗶 “𝗔𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲, 𝗩𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮”, 𝗮𝗹 𝗱𝗼𝘁𝘁. 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗿𝗼 Davide...
Leggi tutto